Lấy thông tin đóng góp ý kiến
(Góp ý về thái độ, quy trình làm việc, các hướng dẫn, văn bản, kiểu mẫu, thời gian,...)